پانل آکوستیک SILENT PANEL 20

پانل آکوستیک SILENT PANEL 20 با پهنای 19 میلیمتر و ارتفاع 200 میلیمتر و طول انتخابی حداقل پهنا را داشته

و با ارتفاع های متفاوت و به فواصل متنوع در فضا به تعداد و ترکیب رنگ متفاوت تکرار شود .