پانل آکوستیک SILENT PANEL 50

پانل آکوستیک SILENT PANEL 50 به پهنای 48 و ارتفاع 160 میلیمتر به طول دلخواه، با کاهش انعکاس صدا در فضا از انتشار صدای ناخواسته جلوگیری می کند.