پانل آکوستیک SILENT PANEL 80

پانل آکوستیک SILENT PANEL 80  به پهنای 80/96/119 و ارتفاع حداقل 300 میلیمتر به طول دلخواه،به طور کامل با سطوح جاذب صدا پوشیده شده است.

و برای فضاهای با سقف بسیار بلند مثل فضاهای صنعتی، ورزشی و … مناسب است.