چراغ آکوستیک SILENT LIGHT 30

چراغ آکوستیک SILENT LIGHT 30 به عرض 26 میلیمتر و ارتفاع 200 میلیمتر به طول دلخواه

جهت کاهش انعکاس صدا در محیط هایی با کاربری اداری، تجاری، تفریحی، صنعتی و… قابل استفاده است.