نور خطی زمینی GR68

GR68 نور خطی زمینی طراحی شده توسط شرکت روناست.

این نور خطی زمینی با دیفیوزری سرتاسری  امکان IP دار شدن چراغ را فراهم می‌سازد.