أرشيفات الإشارات: نور عمومی، نور وظیفه ای، نور تاکیدی